Aktualności

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na rok 2019

 Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.  Dz.U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) Wójt Gminy Niebylec

 

OGŁASZA

 OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 2 stycznia 2019r.
do 30 czerwca 2019 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty
i wychowania, pn.:

 „Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie,
ul. Powstańców Śląskich 16”.

Szczegółowe informacje w załącznikach